Wyszczególnienie

Liczba akcji

% udziału 
w kapitale zakładowym

 

liczba głosów 

% głosów

KCI S.A. (akcje własne)

3 616 853

5,27%

 

0 

0,00%

Gremi Inwestycje S.A.

22 706 755

33,11%

 

22 706 755 

34,95%

Gremi International S. a r.l.

16 697 953

24,35%

 

16 697 953 

25,70%

Grzegorz Hajdarowicz

18 700

0,03% 

 

18 700 

0,03%

Pozostali

25 541 889

37,24%

 

25 541 889 

39,32%

RAZEM

68 582 150

100%

 

64 965 297 

100%

 
Podmiotem dominującym wobec Gremi Sp. z o.o. orazGremi Inwestycje S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz który posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 1 044 653 962 akcji Spółki co stanowi 59,63% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 044 653 962 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 59,63% ogólnej liczby głosów w Spółce.

% udziału w kapitale zakładowym