IV kwartał 2017 - Komunikaty

Spłata kredytu
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży lokali niemieszkalnych i udziałów w prawie użytkowania wieczystego.
Zmiana warunków emisji obligacji serii N
Wykup obligacji serii M
Emisja obligacji serii O
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży lokali niemieszkalnych i udziałów w prawie użytkowania wieczystego
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A.
Korekta - Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki
Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki
Powołanie Komitetu Audytu
Zawarcie umowy zastawniczej mającej za przedmiot akcje spółki zależnej
Uchwały NWZA KCI S.A. w Krakowie zwołanym na 27.09.2017 roku, podjęte po przerwie w dniu 13.10.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A.
Korekta Załącznika do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku pt. "OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu lokalu użytkowego w ramach "Projektu 5 Dzielnica".