II kwartał 2017 - Komunikaty

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A..
Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 30.06.2017r..
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku - korekta raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 31 stycznia.
Zwołanie NWZA KCI S.A. na dzień 21 lipca 2017 roku
Informacja o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosków
zmierzających do zmiany rynku notowań akcji Spółki z Głównego Rynku GPW na rynek NewConnect.
ZWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 30.06.2017 roku.
Korekta raportu bieżącego nr 28/2017 - Informacja o stanie procesu przeniesienia notowań akcji
Emitenta na rynek NewConnect
Informacja o stanie procesu przeniesienia notowań akcji Emitenta na rynek NewConnect
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KCI S.A.
Złożenie do KNF zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami Spółki
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki KCI S.A.
Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie.
Wybór biegłego rewidenta.
Termin wpływu pozwu o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Wyrok w sprawie z powództwa akcjonariusza Piotra Szczęsnego przeciwko KCI SA (wcześniej: Gremi Media S.A.) o uchylenie uchwały o udzieleniu absolutorium.
Pozew o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Ustalenie maksymalnej liczby akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. podlegających sprzedaży przez KCI S.A. w ramach oferty poprzedzającej ubieganie się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect.
Korekta raportu bieżącego nr 18/2017.
Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu lokali użytkowych w ramach „Projektu 5 Dzielnica”.
Zawarcie umowy kredytu dla potrzeb finansowania zakupu lokali użytkowych w ramach „Projektu 5 Dzielnica”.
Wykup obligacji serii L.
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
Pozew o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.