III kwartał 2016 - Komunikaty

Rejestracja zmiany adresu lokalu Spółki KCI Spółka Akcyjna.
Rejestracja zmiany Statutu Spółki KCI Spółka Akcyjna.
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Korekta zawiadomienia dotyczącego stanu posiadana akcji Spółki.
Planowane połączenie Spółki zależnej.
Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości.
Zawarcie znaczących umów.
Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.
Zawiadomienie otrzymane od Członka Zarządu w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami.
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ KCI S.A..
Uchwały ZWZA KCI S.A. podjęte po przerwie.
Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną.