II kwartał 2016 - Komunikaty

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. oraz uchwały podjęte przed
zarządzeniem przerwy.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI S.A..
Ustalenie jednolitej treści Statutu.
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
Wybór biegłego rewidenta
Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o zmianie kwalifikacji sektorowej Emitenta.
Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartosciowych S.A.
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela G spółki KCI S.A..
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki Gremi Inwestycje S.A.
Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2016 roku
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji w
depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki KCI S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku - korekta raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku.
Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Gremi Inwestycje S.A. za I kwartał 2016 roku.
Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. z Gremi Inwestycje S.A..
Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Przekroczenie progu znaczącej umowy.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadają cych powyżej 5% głosó w na NWZ KCI S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 roku.
Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości lokalowych.
Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości.
Rozwiązanie znaczącej umowy.
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2016 roku.
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz „GREMI INWESTYCJE” S.A..