IV kwartał 2015 - Komunikaty

Przekroczenie progu znaczącej umowy – korekta raportu 130/2015.
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
Przekroczenie progu znaczącej umowy
Wykup obligacji serii I
Emisja obligacji serii K
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.
 Aktualizacja do Wariantowego programu naprawczego poprawy kursu akcji KCI S.A.
Przekroczenie progu znaczącej umowy. 
Emisja obligacji; ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości. 
Informacja na temat wykupu obligacji serii I
Złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego.
Sprawozdanie Zarządu KCI S.A. uzasadniające połączenie KCI S.A. jako Spółki Przejmującej oraz Gremi Media S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu połączenia Spółek. 
Spełnienie się warunku określonego w Planie Połączenia KCI S.A. z Gremi Media S.A. 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zawarcie aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego.
Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Romanowicza
Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki oraz informacja dotycząca procedury scalania akcji.
Pozew o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniu publikacji informacji poufnej.
formacja dotycząca skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015r.
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Plan połączenia KCI S.A. (Spółki Przejmującej) oraz Gremi Media S.A. (Spółki Przejmowanej).
Rozwiązanie znaczącej umowy objęcia akcji nowej emisji, nabycie aktywów o znacznej wartości.
Informacja o możliwości odsunięcia procedury scalania akcji w czasie w związku z połączeniem Emitenta z Gremi Media S.A.
Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Analiza warunków emisji obligacji.
Podjęcie decyzji o połączeniu Spółki ze spółką Gremi Media S.A.
Podjęcie decyzji w sprawie wycofania się z ostatniej inwestycji w Gremi Media S.A.
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
Nabycie akcji własnych.
Połączenie KCI S.A. z KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.