III kwartał 2015 - Komunikaty

Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza.
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ KCI S.A. w dniu 15 września 2015r.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 15 września 2015 roku.
Pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI S.A. jako spółki przejmującej oraz KCI DEVELOPMENT sp. z o.o. – jako spółki przejmowanej.
Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. 
Korekta do skonsolidowanego raportu półrocznego KCI S.A. za I półrocze 2015r.
Aktualizacja raportów bieżących 76/2015 – „Zawarcie znaczącej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości; ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.” oraz 81/2015 – „Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży nieruchomości, zbycie aktywów o znacznej wartości.”
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakup udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Zawiadomienie dotyczące akcji nabytych w wezwaniu.
Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 września 2015 roku.
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Plan połączenia KCI S.A. z KCI DEVELOPMENT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia KCI S.A. z KCI DEVELOPMENT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółką komandytową w Krakowie.
Stanowisko Zarządu KCI S.A. dotyczące ogłoszonego wezwania
Przekroczenie progu znaczącej umowy
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży nieruchomości, zbycie aktywów o znacznej wartości
Zarejestrowanie zmian w Statucie
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 10 lipca 2015r.
Uzupełnienie raportu bieżącego 66/2015 - Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości
Udzielenie poręczenia przez Spółkę zależną
Zawarcie znaczącej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości; ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 10 lipca 2015 roku
Przekroczenie progu znaczącej umowy
Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości
 Korekta do skonsolidowanego sprawozdania JUPITER S.A. za rok 2014.
Odpowiedź na pytanie akcjonariusza.
Zawarcie znaczącej umowy, nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości.
Pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI S.A. – jako spółki przejmującej oraz KCI DEVELOPMENT sp. z o.o. - WROCŁAWSKA – SPÓŁKA KOMANDYTOWA - jako spółki przejmowanej.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnienie
Zawarcie umowy rozliczenia zobowiązań
Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2015 roku