II kwartał 2015 - Komunikaty

Zawarcie znaczących umów
Wybór biegłego rewidenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ KCI S.A w dniu 24 czerwca 2015r.
Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ KCI S.A w dniu 16 czerwca 2015r.
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2015 roku.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podjęcie decyzji o przystąpieniu do procesu scalenia akcji
Podjęcie decyzji o zamiarze przeniesienia posiadanych udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością na rzecz spółki „Gremi Media” S.A.
Opinia biegłego z badania planu połączenia KCI S.A. z KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wrocławska- Spółka Komandytowa.
Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. z Centrum Zabłocie sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu KCI S.A. uzasadniające połączenie KCI S. A.  – jako spółki przejmującej oraz KCI DEVELOPMENT sp. z o.o. - WROCŁAWSKA – sp. komandytową  jako spółką
przejmowaną.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna na dzień 24 czerwca 2015 roku
Przekroczenie progu znaczącej umowy 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KCI S.A.
Plan połączenia KCI S.A. ze spółką KCI Development sp. z o. o. - Wrocławska sp. -  komandytową z siedzibą w Krakowie – uzupełnienie
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ KCI S.A w dniu 18 maja 2015r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 18 maja 2015r.
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015r. JUPITER S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015r. JUPITER S.A.
Opis działalności Jupiter S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jupiter w 2014r.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development sp. z o.o.
Pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie sp.z o.o.
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015r.
Informacja na temat przeznaczenia zysku netto za rok 2014
Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie JUPITER S.A. za rok 2014 wraz z opinią i raportem biegłego
rewidenta.
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa.
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółką komandytową w Krakowie (Spółka Przejmowana). 
Podsumowanie emisji połączeniowej akcji serii F
Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości
Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki.
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki JUPITER S.A
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A. 
Ogłoszenie KCI Spółka Akcyjna o zmianie terminu zwołanego raportem bieżącym nr 015/2015 w dniu 10 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dotychczasowego terminu wyznaczonego na dzień 8 maja 2015 roku na godz. 10:00 na nowy termin wyznaczony na 18 maja 2015 r. na godz. 10:00.
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego KCI S.A. za rok 2014.
Zmiana daty wprowadzenia zmian w Zarządzie KCI S.A. 
Zawiadomienie otrzymane od Członka Rady Nadzorczej w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Ustalenie jednolitej treści Statutu
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Zmiany w Zarządzie KCI S.A.
Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji KCI S.A.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie sp. z o.o.
Nabycie aktywów o znacznej wartości.
Zarejestrowanie zmian w kapitale zakładowym Emitenta i zmian Statutu Emitenta; nabycie akcji własnych.
Połączenie Emitenta ze spółką Jupiter S.A.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia