NWZA 30-10-2009 godz.12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30.10.2009 r., godz. 12.00

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. na dzień 30 października 2009 r., godz. 12.00 Zarząd Spółki PONAR S.A., z siedzibą w Wadowicach, przy ulicy Wojska Polskiego 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112631, o kapitale zakładowym w wysokości 126.283.710,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 października 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Wadowicach (34-100), przy ul. Wojska Polskiego 29 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia


Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

liczba akcji: 36393000
liczba głosów: 36393000


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdujde się w zamieszczonych poniżej plikach:

Archiwum