IV kwartał 2014 - Komunikaty

Zawarcie porozumienia do znaczącej umowy
Przekroczenie progu znaczącej umowy.
Porozumienie o zakończeniu warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A., wraz z ugodą.
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o umorzeniu na wniosek Spółki postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego.
Złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego. 
 Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego.
Sprawozdanie uzasadniające połączenie KCI S.A oraz JUPITER S.A. 
Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia KCI S.A. ze spółką JUPITER S.A.