III kwartał 2014 - Komunikaty

Niespełnienie się warunku zawieszającego znaczącej umowy
Aktualizacja nr 1 do Planu połączenia KCI s.a. i Jupiter NFI s.a.
wariantowym programem naprawczym kursu akcji
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ KCI S.A. 
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2014