II kwartał 2013 - Komunikaty

Zawarcie znaczącej umowy.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ KCI SA
Zawiadomienia dotyczące transakcji na akcjach
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KCI SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajna Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 29 maja 2013 roku.
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta
Powołanie Zarządu KCI SA na nową kadencję
Wykaz raportów KCI S.A. w roku 2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2013 roku
Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012
Zawarcie porozumienia do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów