NWZA 30-10-2009 godz.10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30.10.2009 r., godz. 10.00

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. na dzień 30 października 2009 r., godz. 10.00 Zarząd Spółki PONAR S.A., z siedzibą w Wadowicach, przy ulicy Wojska Polskiego 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112631, o kapitale zakładowym w wysokości 126.283.710,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 października 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Wadowicach (34-100), przy ul. Wojska Polskiego 29 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

liczba akcji: 36393000
liczba głosów: 36393000


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdujde się w zamieszczonych poniżej plikach:

Archiwum