III kwartał 2012 - Komunikaty

Otrzymanie zawiadomień dotyczących transakcji na akcjach.
Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
Wszczęcie postępowania
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Zmiany w Zarządzie KCI S.A.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ KCI S.A. w dniu 29.06.2012 r.