Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2012 roku, godzina 11.00

Zarząd Spółki KCI S.A., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112631, o kapitale zakładowym w wysokości 18.196.500,00 zł
w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.1.
Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie), które
odbędzie się o godz. 11.00 w Krakowie, w Hotelu Best Western Premier Kraków Hotel ul. Opolska 14a, 31-323
Kraków, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4) Przyjęcie porządku obrad
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2011 r. oraz
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. oraz przedstawienie przez Radę
Nadzorczą wniosków w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2011
e) przeznaczenia zysku za 2011 r.
f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011
e) przeznaczenia zysku za 2011 r.
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Zarząd Spółki KCI S.A., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112631, o kapitale zakładowym w wysokości 18.196.500,00 zł
w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.1.
Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie), które
odbędzie się o godz. 11.00 w Krakowie, w Hotelu Best Western Premier Kraków Hotel ul. Opolska 14a, 31-323
Kraków, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4) Przyjęcie porządku obrad
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2011 r. oraz
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. oraz przedstawienie przez Radę
Nadzorczą wniosków w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2011
e) przeznaczenia zysku za 2011 r.
f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011
e) przeznaczenia zysku za 2011 r.
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia
 
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdujde się w zamieszczonych poniżej plikach:

Plik do pobrania.