II kwartał 2012 - Komunikaty

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku
Przekroczenie progu znaczącej umowy
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 06. 2012r.
Ustalenie jednolitego tekstu Statutu
Wybór biegłego rewidenta
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej KCI S.A
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KCI S.A. za rok 2011
Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011
Wykaz informacji 2011
Opinia bieglego rewidenta