IV kwartał 2011 - Komunikaty

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
Otrzymanie pozwu z Sądu Okręgowego w Warszawie
Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki - uzupełnienie raportu bieżącego nr 44/2011 z dnia 05.12.2011 r.
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Odwołanie członka Rady Nadzorczej
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 05 grudnia 2011 r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05 grudnia 2011 r.
Stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia Spółki ze spółkami zależnymi
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2011 r.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r.
Powołanie członków Zarządu Spółki - uzupełnienie raportu bieżącego nr 35/2011 z dnia 28.10.2011 r.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
Powołanie członków Zarządu Spółki
Rezygnacja i odwołanie członków Zarządu Spółki
Zawarcie znaczącej umowy
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek