Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 r.

Zarząd Spółki KCI S.A., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112631, o kapitale zakładowym w wysokości 126.283.710,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.1. Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 9.00 w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (31-019), przy ul. Floriańskiej 3, z następującym porządkiem obrad:

 

1)       Otwarcie obrad Zgromadzenia

2)       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4)       Przyjęcie porządku obrad

5)       Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2010 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

6)       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

a)       przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.

b)       przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r.

c)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

d)       zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010

e)       pokrycia straty za 2010 r.

f)        udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.

g)       dalszego istnienia Spółki

7)       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.

b)       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r.

c)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

d)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010

e)       pokrycia straty za 2010 r.

f)        zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.

g)       udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

h)       udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

i)         dalszego istnienia Spółki

8)       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 rok

9)       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej

10)   Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

11)   Zamknięcie obrad Zgromadzenia

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

liczba akcji: 36393000
liczba głosów: 36393000

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach: