NWZA 06-04-2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 06.04.2010 r., godz. 11.30

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A.na dzień 06 kwietnia 2010 r., godz. 11.30 Zarząd Spółki PONAR S.A., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112631, o kapitale zakładowym w wysokości 126.283.710,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 06 kwietnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 11.30 w siedzibie Spółki, w Krakowie (30-011), przy ul. Wrocławskiej 53 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

liczba akcji: 36393000
liczba głosów: 36393000


Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdujde się w zamieszczonych poniżej plikach:

Archiwum