II kwartał 2011 - Komunikaty

Powołanie członka Rady Nadzorczej
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2011 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r.
Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2011 r.
Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki
Spłata kredytu przez spółkę zależną Ponar Real Estate sp. z o.o.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 22 kwietnia 2011 r.
Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA w dniu 22 kwietnia 2011 r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2011 r.
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.
Doprecyzowanie opinii Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru w związku z projektami uchwał na NWZA w dniu 22 kwietnia 2011 r.
Odpowiedź na pytania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2010 r.
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki