Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 kwietnia 2011 r.

Zarząd Spółki KCI S.A., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112631, o kapitale zakładowym w wysokości 126.283.710,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.1. Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 kwietnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Krakowie (30-011), przy ul. Wrocławskiej 53, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

liczba akcji: 36393000
liczba głosów: 36393000

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdujde się w zamieszczonych poniżej plikach: