ZWZA 23-06-2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 23 czerwca 2010 r.

Zarząd Spółki PONAR S.A., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112631, o kapitale zakładowym w wysokości 126.283.710,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.1. Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 10.00 w Willi Decjusza w Krakowie (30-233), przy ul. 28 lipca 1943 roku 17 A, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za 2009 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
  2. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009 r.
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009
  4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009
  5. pokrycia straty za 2009 r.
  6. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009 r.
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009
  5. pokrycia straty za 2009 r.
  6. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.
  7. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
  8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
 10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń
 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

liczba akcji: 36393000
liczba głosów: 36393000Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdujde się w zamieszczonych poniżej plikach:

Archiwum