2010 II kwartał - Komunikaty

Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki na ZWZA w dniu 23 czerwca 2010 r.
Zmiana dotycząca obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 23 czerwca 2010 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2010 r.
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Wybór audytora Spółki
Powołanie członków Zarządu Spółki
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2010 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2010 r.
Nabycie aktywów o znacznej wartości
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Korekta Raportów bieżących nr 39/2010 oraz 40/2010 z dnia 15 maja 2010 r.
Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 40/2010 z dnia 15 maja 2010 r.
Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 15 maja 2010 r.
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2010 r.
Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki
Spłata kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A.
Spłata kredytu udzielonego przez Fortis Bank Polska S.A.
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
Zawarcie umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności
Zawarcie umowy sprzedaży akcji w spółce Ponar Silesia S.A.
Porozumienie w sprawie umowy współpracy handlowej z Georyt sp. z o.o.
Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2010 r., godz. 11.30 - uzupełnienie
Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2010 r. na godz. 11.30
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 maja 2010 r., godz. 11.30
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 maja 2010 r. na godz. 11.30
Zmiana umowy o kredyt inwestycyjny spółki zależnej Ponar Holding Sp. z o.o.
Porozumienie o spłacie kredytu
Oddalenie apelacji od wyroku w sprawie zwrotu weksla w związku z powództwem Pana Mirosława Kalickiego
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Zawarcie znaczącej umowy
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 06 kwietnia 2010 r.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 06 kwietnia 2010 r.