II kwartał 2018 - Komunikaty

Wybór biegłego rewidenta
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 30.06.2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 30.06.2018
Zawiadomienie akcjonariuszy o zastawieniu akcji.
Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu na akcjach Spółki.
Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu na akcjach Spółki
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 30.06.2018 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Korekta numeracji raportu bieżącego numer 13/2018 z dnia 8 maja 2018r.
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Wybór Zarządu na nową kadencję.
Uprawomocnienie się wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.