KCI S.A. jest spół­ką gieł­do­wą two­rzą­cą gru­pę ka­pi­ta­ło­wą, której dzia­łal­ność skon­cen­tro­wa­na jest obec­nie w dwóch ob­sza­rach: w seg­men­cie nie­ru­cho­mo­ścio­wym, opar­tym o po­sia­da­ne kom­plek­sy przy ul. Ro­ma­no­wi­cza oraz ul. Wro­cław­skiej w Kra­ko­wie, oraz w seg­men­cie me­dial­nym zbu­do­wa­nym wo­kół ty­tu­łów pra­so­wych ta­kich jak „Rzecz­po­spo­li­ta”, „Ga­ze­ta Gieł­dy Par­kiet”, „Blo­om­berg Bu­si­nesswe­ek”, „Suk­ces”, Uwa­żam Rze”.
W związ­ku z dy­na­micz­ną re­ali­za­cją pro­jek­tów nie­ru­cho­mo­ścio­wych nie na­le­ży jed­nak wy­klu­czyć za­an­ga­żo­wa­nia Gru­py rów­nież w inne, sta­ran­nie wy­se­lek­cjo­no­wa­ne przed­się­wzię­cia, cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się du­żym po­ten­cja­łem wzro­stu i ocze­ki­wa­ną sto­pą zwro­tu przy za­cho­wa­niu od­po­wied­nie­go po­zio­mu ry­zy­ka.

wykresy_na_tle_europy